Statutes

Note: Only in Norwegian
Last updated: 23.03.2018

§1: Navn.

 1. Interesseorganisasjonen for sivilingeniørstudentene i Informasjonsteknologi ved Universitetet i Stavanger. Dette forkortes til ISI. Universitetet i Stavanger forkortes UiS.

§2: Formål.

 1. ISI skal fremme sosialt og faglig samvær mellom studentene på masterstudiet i Informasjonsteknologi ved UiS.
 2. ISI skal drive informasjonsarbeid for å gjøre masterstudentene kjent ovenfor næringsliv og fagmiljø.
 3. ISI skal være et bindeledd mellom masterstudentene ved instituttet for data- og elektroteknologi ved UiS og næringslivet.

§3: Organisasjonsform.Semestermøte.

 1. ISIs høyeste beslutningsorgan er semestermøtet, som skal varsles minst 1 uke før det avholdes. Alle medlemmer og styret skal innkalles. Det skal avholdes et semestermøte hvert semester. Ekstraordinært semestermøte kan innkalles hvis et flertall av styret, eller 25% av medlemmene krever dette.
 2. Semestermøtet er beslutningsdyktig uansett antall oppmøtte. Vedtak og valg avgjøres ved flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Vedtektsendringer må ha 60% flertall av de fremmøtte.

§4: Styret.

 1. Styret avholder møter så ofte som det er behov for det, og alle styremedlemmer kan innkalle til styremøte. Styremøter har ingen frist om varsling, men er kun beslutningsdyktig dersom 60% av styremedlemmene er tilstede. Styremedlemmer som ønsker å være tilstede ved hjelp av telefon eller Internett, har også stemmerett. Alle styremedlemmer skal varsles om innkalling til styremøte.
 2. Styremøtet er beslutningsdyktig dersom 60% av styremedlemmene er tilstede. Vedtak avgjøres ved flertall. Ved stemmelikhet har ISI sjef dobbeltstemme.
 3. Styremedlemmer velges ordinært på Semestermøte, men flere styremedlemmer kan også opptas til styret med 60% flertall på styremøte.

§5: Signaturrett.

 1. Signatur er retten til å opptre utad på vegne av enheten og forplikte den ved sin underskrift. Denne retten er forbeholdt styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

§6: Medlemmer.

 1. Alle heltids- og deltidsstudenter ved masterstudiet i Informasjonsteknologi, ved UiS, som har bestått ISIs til enhver tid gjeldende opptakskrav, kan bli medlemmer av ISI.
 2. Medlemskontingent fastsettes av Semestermøte.

§7: Æredsmedlemmer.

 1. Æredsmedlemskap i ISI kan tildeles personer som ved heroisk innsats har fremmet de mål som ISI står for.

§8: Oppløsning.

 1. Beslutning om oppløsning kan bare fattes med 80% flertall på Semestermøte.
 2. Ved oppløsning av ISI skal ubrukte økonomiske midler overføres til Studentsamskipnaden i Stavanger. Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning.