Vedtekter

Sist revidert: 28.04.2009

§1: Navn.

 1. Interesseorganisasjonen for sivilingeniørstudentene i Informasjonsteknologi ved Universitetet i Stavanger. Dette forkortes til ISI. Universitetet i Stavanger forkortes UiS.

§2: Formål.

 1. ISI skal fremme sosialt og faglig samvær mellom studentene på masterstudiet i Informasjonsteknologi ved UiS.
 2. ISI skal drive informasjonsarbeid for å gjøre masterstudentene kjent ovenfor næringsliv og fagmiljø.
 3. ISI skal være et bindeledd mellom studentene ved masterstudentene og næringslivet.

§3: Organisasjonsform.Semestermøte.

 1. ISIs høyeste beslutningsorgan er semestermøtet, som skal varsles minst 1 uke før det avholdes. Alle medlemmer og styret skal innkalles. Det skal avholdes et semestermøte hvert semester. Ekstraordinært semestermøte kan innkalles hvis et flertall av styret, eller 25% av medlemmene krever dette.
 2. Semestermøtet er beslutningsdyktig uansett antall oppmøtte. Vedtak og valg avgjøres ved flertall. Ved stemmelikhet har ISI sjef dobbeltstemme. Vedtaksendringer må ha 60% flertall av de fremmøtte.

  Styret.

 1. Styret avholder møter så ofte som det er behov for det, og alle styremedlemmer kan innkalle til styremøte. Styremøter har ingen frist om varsling, men er kun beslutningsdyktig dersom 60% av styremedlemmene er tilstede. Styremedlemmer som ønsker å være tilstede ved hjelp av telefon eller Internett, har også stemmerett. Alle styremedlemmer skal varsles om innkalling til styremøte.
 2. Styremøtet er beslutningsdyktig dersom 60% av styremedlemmene er tilstede. Vedtak avgjøres ved flertall. Ved stemmelikhet har ISI sjef dobbeltstemme.
 3. Styremedlemmer velges ordinært på Semestermøte, men flere styremedlemmer kan også opptas til styret med 60% flertall på styremøte.

§4: Signaturrett.

Signatur er retten til å opptre utad på vegne av enheten og forplikte den ved sin underskrift.

Denne retten er forbeholdt styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

§5: Medlemmer.

 1. Alle heltids- og deltidsstudenter ved masterstudiet i Informasjonsteknologi, ved UiS, som har bestått ISIs til enhver tid gjeldende opptakskrav, kan bli medlemmer av ISI.
 2. Medlemskontingent fastsettes av Semestermøte.

§6: Æredsmedlemmer.

 1. Æredsmedlemskap i ISI kan tildeles personer som ved heroisk innsats har fremmet de mål som ISI står for.

§7: Oppløsning.

Beslutning om oppløsning kan bare fattes med 80% flertall på Semestermøte.